Realtime Landscaping Architect 2 programos paruošimas plano braižymui

 

 

1. Įjungiama Realtime Landscaping 2 pograma.  

2.  Parenkami programoje naudojami matavimo vienetai ir lapo formatas.

Pagal pradinius programos nustatymus, naudojami angliški ilgio mato vienetai – coliai.

2.1. Ilgio mato vienetų (metrais) parinkimas.

 1. Spausti Settings, po to Program Settings.
 2. Parinkti Metric (1 pav.).
 3. Spausti mygtuką OK.

Matavimo vienetus galima pasikeisti bet kuriuo metu (1 pav.). Pakeisti nustatymai išliks atidarius kitą kartą programą.

metric.jpg

1.  pav. Matavimo vienetų parinkimo langas „Program Settings“

 

2.2. Nustatomas brėžinio mastelis.

 1. Spausti viršutiniojo meniu mygtuką File, po to Page Setup.
 2. Spausti ant išskleidžiamo sąrašo Print scale, parinkti Custom scale… Įvesti atvertame lange į pirmą tekstinį laukelį 1 cm, į kitą – 200 cm (M 1:200) (2 pav.). Programa atitinkamai pakeis skaičius į 10 mm ir 2 m. Spausti mygtuką OK.

scale1

2 pav. Mastelio nustatymo langas

Brėžinio mastelis – atkarpos ilgio brėžinyje santykis su tos pačios atkarpos ilgiu natūroje. Pavyzdžiui: M 1:200 rodo, kad natūroje linija pavaizduota 200 kartų didesnė nei brėžinyje.

Techniniuose brėžiniuose rekomenduojami vartoti masteliai pateikti 2.1 lentelėje.

1 lentelė. Masteliai

Pavadinimas Rekomenduojami masteliai
Didinimo mastelis 50:1; 20:1; 10:15:1; 2:1
Tikrasis dydis 1:1
Mažinimo mastelis 1: 2; 1: 5; 1:10;1: 20; 1: 50; 1:100;1: 200; 1: 500; 1:1 000;1: 2 000; 1: 5 000; 1:10000

 

Brėžinyje vartojamas mastelis įrašomas brėžinio pagrindinio užrašo lentelėje. Kai brėžinyje naudojamas ne vienas mastelis, tada pagrindinio užrašo lentelėje įrašomas pagrindinis mastelis, o visi kiti masteliai rašomi prie atitinkamos brėžinio detalės išnašos numerio arba prie detalės vaizdą (arba pjūvį) nurodančios raidės.

Brėžinio mastelis turi būti parenkamas atsižvelgiant į vaizduojamos teritorijos dydį ir užduotį. Visais atvejais parinktas mastelis turi būti pakankamai didelis, kad vaizduojama informacija būtų lengvai ir aiškiai suvokiama.

 

1 užduotis: Koks plane esančios 2,5 cm linijos ilgis natūroje, jei duotas mastelis 1: 500?

Vieno centimetro linija plane atitiks 5 metrus natūroje pagal mastelį 1:500.

1 cm – 500 cm

2,5 cm – x

x=1250 cm = 12,5 m

Atsakymas: 12,5 m

2 užduotis: Kopijuojama brėžinio lentelė iš A1 brėžinio su masteliu 1:500 į A1 brėžinį su masteliu 1:200. Kiek procentais sumažinti įkeltą lentelę, kad atspausdinus prie mastelio 1:200 ji būtų tokio pat ilgio plane?

Sprendimas:

100 proc. – 500 cm

x proc. – 200 cm

x= 40 proc.

Atsakymas: lentelę reikia sumažinti 40 proc. su mastelio keitimo komanda įkėlus į A1 brėžinį su masteliu 1:200.

2.3. Nustatomas braižymo lapo formatas ir orientacija:

 1. Parinkti lapo formatą A1 paspaudus ant išskleidžiamo sąrašo Drawing size (3 pav.). A1 Lapo formato matmenys pateikti 2.1 lentelėje.
 2. Parenkama lapo orientacija – horizontali (Landscape).
 3. Spaudžiamas mygtukas OK.

 

Kiekvieną kartą pakeitus lapo mastelį, būtina parinkti lapo formatą iš naujo.

Puslapio nuostatų lange parenkamas plano spausdinimo mastelis, brėžinio lapo dydis, lapo orientacija ir kt. (3 pav.). Pastaba: Šios nuostatos galioja tik spausdinant planą (Print Plan) ir išsaugant planą kitu bylos tipu (Print Plan to File).

 • Spausdinimo mastelis (Print scale). Parinkti brėžinio spausdinimo mastelį arba įvesti norimą.
 • Brėžinio dydis (Drawing size). Brėžinio dydis įtakoja plano sutalpinamą lape. Jei brėžinys didesnis nei lapo matmenys, brėžinys išdėliojamas per kelis lapus, atspausdinant pagalbines kirpimo linijas nuo kurių sujungiami lapai.
 • Sklypo dydis (Lot size). Nurodyti sklypo dydį pėdomis  arba metrais. Galima naudoti iš jau siūlomų arba įvesti pageidaujamą. Kuo didesnis plotas, tuo kompiuterio atmintis labiau užimama.
 • Lapo orientacija (Orientation). Pasirinkti vertikalią (vertical) arba horizontalią (horizontal) lapo orientaciją.
 • Juoda ir balta (Black and white). Pasirinkti, plano spausdinimą juodai baltą.
 • Nukirpimo žymos (Print crop marks). Jei brėžinys netelpa viename lape ir spausdinamas keliuose lapuose, tada automatiškai ant lapo atspausdinamos nukirpimo žymos, sklandžiam plano sujungimui į visumą.
 • Spausdinti pagalbinį tinklelį (Print the grid). Parinkti pagalbinio tinklelio spausdinimą.
 • Naudoti spausdinimo mastelį (Use print scale). Pažymėti norint naudoti spausdinimo mastelį. Reikalingas lapų skaičius rodomas dešiniajame apatiniame lango kampe.
 • Spausdinti viename lape (Print to one sheet). Parinkti, norint planą sutalpinti viename lape.
 • Sutalpinti planą nuo n iki m lapų (Fit to n  by m sheets). Įvesti lapų skaičius nuo … iki …., į kuriuose sutalpinti planą.
 • Spausdinimo kokybė (Print quality). Parinkti spausdinimo kokybę. Pasirinkus prastą kokybę (Low quality) spausdinimas paspartėja, bet vaizdas tampa mažiau realistiškas.
 • Spausdinimo peržiūrėjimas (Print preview). Parodomas lapų skaičius, kuriame sutalpinamas planas pagal parinktas nuostatas.

2 lentelė. Lapo formatai

Žymėjimas Matmenys, mm
A0 841 x 1189
A1 594 x 841
A2 420 x 594
A3 297 x 420
A4 210 x 297
A5 148 x 210
A6 105 x 148

Pastaba: Realtime Landscaping Architect 2 programa A0 lapo formato nepalaiko. Parinkus A0 lapo formatą, ilgoji lapo kraštinė bus trumpesnė.

page-setup

3 pav. Puslapio nuostatų langas „Page Setup“

 

2.4. Nustatomas pagalbinis tinklelis (Snap settings).

 1. Spausti viršutiniojo meniu mygtuką Settings, po to Snap Settings… (4 pav.)
 2. Atvertame lange atstumą tarp pagalbinio tinklelio linijų (Grid size) nustatyti 1 m, tarp pagrindinių linijų (Major line every) – 5 m.

 

Traukos pozicijų (Snaps) ir traukos kampo (Angle snap) pagalba galima išlygiuoti objektus. Jie naudingi norint nubraižyti pastatą, tvorą, terasą ir kitus objektus tiksliai ir tiesiom linijomis bei išgauti reikiamus kampus (4 pav.).

snap-settings

4 pav. Traukos pozicijų ir traukos kampo nustatymo langas „Snap and grid settings“

 

 • Traukos valdymas (Enable snaps) – pažymėti, jei norima įjungti visus traukos būdus.
 • Pagalbinis tinklelis (Grid) – pažymėti, jei norima įjungti trauką prie pagalbinio tinklelio. Įjungus objektai bus pritraukiami prie pagalbinio tinklelio linijų persikirtimo taško.
 • Taškas (Point) – pažymėti, norint įjungti trauką prie artimiausių figūrų taškų.
 • Briauna (Edge) – pažymėti, norint įjungti trauką prie artimiausių figūrų briaunų.
 • Vidurio taškas (Midpoint) – pažymėti, norint įjungti trauką prie artimiausių briaunų vidurio taško.
 • Statmuo (Perpendicular) – įjungus šį traukos režimą, jei brėžiant figūrą pirmas taškas padedamas ant figūros briaunos, tai antrasis taškas būtų pritraukiamas statmenai kitai briaunai.
 • Rodyti aiškinamąją kortelę/išnašą (Show tooltips) – pažymėti, jog būtų rodoma aiškinamoji kortelė, apie traukos režimą privedus pelytės kursorių.
 • Įjungti pritraukimą pagal kampą (Angle snap enabled) – pažymėti, jei pasukant figūras norima pritraukti pagal numatytą kampą.
 • Pritraukimo kampas (Snap angle) – įvesti norimą traukos kampą laipsniais.  
 • Pagalbinio tinklelio rodymas (Show grid) –  įjungti pagalbinį tinklelį.
 • Pagalbinio tinklelio dydis (Grid size) – įvesti norimą pagalbinio tinklelio dydį metrais ar coliais.
 • Pagalbinio tinklelio pagrindinių linijų atstumai (Major line every) – įvesti norimą pagalbinio tinklelio atstumą tarp pagrindinių linijų. Jei pagalbinio tinklelio dydis bus nustatytas 1, o atstumas tarp pagrindinių linijų 10, tai kas dešimta linija bus paryškinta.
 • Pagalbinio tinklelio spalva (Grid color) – pasirinkti pagrindinio tinklelio linijų spalvą.
 • Paspaudus Ctrl-G įjungti ar išjungti trauką.
 • Paspaudus Ctrl-I įjungti ar išjungti pagalbinį tinklelį.
 • Paspaudus Ctrl-A įjungti ar išjungti traukos kampą.

 

3. Išsaugomas brėžinys 

3.1. Brėžinio išsaugojimas

 1. Spausti viršutiniojo meniu mygtukas File, po to Save As…
 2. Failą pavadinti 2_praktinis_pavarde.rla (vietoj žodžio pavarde failo pavadinime, įrašoma atlikusio darbą studento(-ės) pavardė).

Šiuo būdu išsaugoto projekto specifiniai nustatymai, simboliai, tekstūros, importuoti paveikslėliai ir kiti objektai lieka Jūsų kompiuteryje, tad pernešus šį failą į kitą kompiuterį truks dalies duomenų.

 

3.2. Brėžinio archyvo išsaugojimas

 3. Spausti viršutiniojo meniu mygtukas File, po to Archive.
 4. Failą pavadinti 2_praktinis_pavarde_archive.rla (vietoj žodžio pavarde failo pavadinime, įrašoma atlikusio darbą studento(-ės) pavardė).

Archyvo išsaugojimas būtinas norint tęsti darbą kitame kompiuteryje. Sukūrus archyvą, simboliai, tekstūros, importuoti paveikslėliai išsaugomi viename faile ir perkeliami kartu su juo į kitą kompiuterį. Failo pavadinimo gale programa prideda žodelį _archive.  Archyvo failo dydis yra didesnis nei failo išsaugoto Save As… mygtuku. Visada patartina turėti archyvo failo kopiją.

Vėliau brėžinio pakeitimus išsaugoti paspaudus File, po to Save kas tam tikrą laiko tarpą.

Informacijos šaltinis:

 1. MISIŪNAS, Donatas. Kompiuterinis želdynų projektavimas su Realtime Landscaping Architect 2: praktiniai darbai. Kaunas: Kauno kolegijos leidybos centras, 2014. ISBN 978-9955-27-421-6.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *